تعریف و اساس دپارتمان مبانی موسیقی تربیت شنوایی

 

 

"گوش موسیقایی" بر تمامی جنبه های نوازندگی تأثیر میگذارد؛ از این رو، پرورش مهارتهای شنیداری در مسیرآموزش موسیقی امری بسیار اساسی است. سرایش، چه به صورت آهسته و زمزمه و چه به صورت بلند و آوازی، یکی از بهترین روشهای تربیت "گوش موسیقایی" میباشد. مهارتهای شنیداری به هنرجو این امکان را میدهد که در زمان اجرا حس ریتم و ضربان قطعه را به خوبی متوجه شود و رعایت کند و درحین همنوازی با دیگر نوازندگان تعادل در اجرا را حفظ کند. از دیگر مزایای تربیت شنوایی میتوان به جلوگیری از اجرای صدای فالش حین نوازندگی هنرجو و تشخیص خزهای نوازندگی اشاره کرد. هنرجو به راحتی میتواند با استفاده از تمرینات شنوایی و سلفژ، مسیر آماده شدن برای امتحان شنیداری،که به صورت طبیعی به بخشی از تجربه ی آموزش موسیقی میباشد را طی کند.

 

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ