تعریف و اساس گروه آموزشی پیانو

 


رویکرد ساختار آموزشی در نظر گرفته شده برای این واحد، به صورت سطح بندی هنر جویان عمل خواهد کرد که در هر دوره با توجه به سیلابس های موجود در آن مقطع، از هنرجویان ارزیابی به عمل خواهد آمد، ساختار گروه آموزشی پیانو را در ادامه مطالعه می‌کنید که ساختار تدریس در دیگر گروه های آموزشی از این الگو پیروی خواهد کرد.

در گروه آموزشی پیانو آموزشگاه، به طور کلی 8 سطح و 2 دوره مقدماتی وجود دارد که هنرجو با صرف نظر از سن و بدون داشتن هرگونه سطح قبلی می‌تواند در کلاس شرکت کند.

هنرجویانی که در آزمون تعیین سطح، رپرتوار سطح 5 به بعد را دریافت کنند، می‌بایست پیش از شروع دوره‌های آموزشی خود، در آزمون کتبی تئوری موسیقی مربوط به سطوح قبل شرکت نمایند.

هنرجو بعد از دریافت رپرتوار سطح مربوطه و شروع آموزش، می‌تواند با کمک مدرسین یک قطعه را از هر یک سه لیست (A,B,C) در هر سطح انتخاب کند و در هر یک از نوبت‌های آزمون (که سه مرتبه در طول سال برگزار می‌شود) شرکت کند و بایستی در آزمون به ممتحن اطلاع بدهد که کدام قطعه‌ها را اجرا می‌کند و هنرجویان این فرصت را دارند که برای آمادگی بیشتر در تاریخ‌های از پیش تعیین شده در محل برگزاری آزمون تمرین کنند. لازم به ذکر است که محدودیتی برای زمان به پایان رساندن رپرتوار وجود نخواهد داشت و تنها تلاش و پشتکار هنرجو می‌تواند به این امر سرعت ببخشد.

 

 

 

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ