دیدار با موسیقی

موسیقی و حرکت
موسیقی و حرکت

موسیقی و حرکت

بداهه نوازی
بداهه نوازی

بداهه نوازی

انقلابی در شنیدن1 و 2
انقلابی در شنیدن1 و 2

انقلابی در شنیدن1 و 2

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)
تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

تعریف مکتب کلاسیک (برنشتاین)

کارناوال حیوانات
کارناوال حیوانات

کارناوال حیوانات

بدن، بیان، اجرا
بدن، بیان، اجرا

بدن، بیان، اجرا

معرفی ساز 1
معرفی ساز 1

معرفی ساز 1

تجزیه و تحلیل کنسرتو پیانو
تجزیه و تحلیل کنسرتو پیانو

تجزیه و تحلیل کنسرتو پیانو

فرم سونات (برنشتاین)
فرم سونات (برنشتاین)

فرم سونات (برنشتاین)

 موسیقی با عمیق ترین لایه های وجودی انسان سروکار دارد. سطح فرهنگ هر کشور را میتوان از روی سطح موسیقی آن تعیین کرد و هر ملتی را میتوان با نوع موسیقی که گوش میدهد، شناخت. موسیقی دری از احساسات و اندیشه های متعالی به روی شما میگشاید و ادراکات معنوی شما را والاتر و پاک تر میسازد. شما در پرتو آموختن موسیقی، زندگی را در آهنگ ها و رنگ های دیگر خواهید دید. 

شوستاکوویچ: "استعدادها را نمیتوان ساخت، ولی محیط را برای ظهور و رشد آنها میتوان ساخت و باید آن را ساخت."  

از این رو بر آن شدیم که در کارگاههای دیدار با موسیقی، هنرجویان را رفته رفته با مهارتهای حرفه ای توسط مدرسین آموزشگاه آشنا کنیم .

 

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ