امتحانات پیانو

 

 

آماده سازی و شرکت در امتحانات هنرجویان را ترغیب میکند؛ مهارتها، دانش و درک خود را توسعه دهند؛ اصولی که پایه و اساس برای یادگیری و فعالیت های موسیقی آینده را فراهم می کند.

ارزیابی ها روشی موثر و قابل اعتماد برای ایجاد انگیزه و نظم در فراگیران هنر موسیقی است.
آزمون ها شامل موارد زیر هستند:
قطعات اجرایی: طبق طرح درس مربوط به هر سطح، هنرجو باید سه قطعه از قطعات معرفی شده را از حفظ اجرا کند که هر یک جداگانه ارزیابی می شوند.
گام و آرپژ: نواختن گام و آرپژ به انتخاب ممتحن صورت میپذیرد.
آزمون شنیداری: در این بخش، سرعت و دقت در پاسخ به سوالات نقشی مهم ایفا میکنند که هر آزمون نیازمند پاسخ گفتاری یا آوازی می باشد.
دشیفر: در این قسمت از آزمون قطعه ای کوتاه که هنرجو قبلا ندیده است را بدون همراهی اجرا میکند.

رسیتال: یکی از مهمترین بخش نوازندگی و آموزش موسیقی اجرا در برابر دیگران و کسب مهارتهای لازم در این خصوص می باشد از این روبخشی از نمرات امتحان مربوط به اجرای هنرجو در میان حضار است.

آموزشگاه فروغ

نظراتـــــــــ