شبی برفراز کوه سنگی

 

مودست موسورگسکی

فرزند ملاکی ثروتمند و دانشجوی دانشکده افسری بود که پس از دوسال ارتش را رها کرد تا بتواند خود را وقف موسیقی کند.

گرچه پیانیستی توانا بود اما از آهنگسازی چندان سررشته نداشت و در این زمینه به خودآموزی پرداخت.

موسورگسکی دچار ناراحتی های شدید روانی بود و سرانجام به الکل معتاد شد و هنگام مرگش در 42 سالگی، آثار اندکی از خو برجا گذاشت که بورس گودونف، چند آواز، پوئم سمفونیک شبی برفراز کو سنگی از آن جمله اند.

وی نوشته است:"میخواهم شخصیت های اثرم بر صحنه، درست همان گونه حرف بزنند که در زندگی واقعی حرف می زنند."