عسل قوی

 

سطح ۴

مدرس: محمدهادی اوجی

پرلود در دو ماژور از مجموعه پرلود و فوگ های کوچک باخ