امیرعلی مرتضایی

امیرعلی مرتضایی

سطح ۵

مدرس: محمدهادی اوجی

اتود در لا ماژور، اپوس۲۷، اثر کابالفسکی