پریسا فاتحی

پریسا فاتحی 

سطح۵

مدرس: مهوش فرخی

سونات در دو ماژور، آلگرو، اثر موتزارت

 

با نظارت محمدهادی اوجی