گروه سنی بالای۱۲ سال

بوت‌کمپ تابستانه موسیقی فروغ

(گروه سنی بالای ۱۲سال)

 

این برنامه که از تاریخ ۳تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شد، شامل سه دوره‌ی فرم و ساختار در موسیقی،بداهه نوازی و آهنگسازی و آواز گروهی بوده است.

 

مدرسین دوره:

سروش نظیری(آهنگسازی و بداهه نوازی)

پوریا نصیری(فرم و ساختار در موسیقی)

موژان صداقت کیش( آواز گروهی)

بداهه نوازی سروش نظیری

بداهه نوازی سروش نظیری

بداهه نوازی سروش نظیری

آواز گروهی(موژان صداقت کیش)

آواز گروهی(موژان صداقت کیش)

آواز گروهی(موژان صداقت کیش)

فرم و ساختار در موسیقی(پوریا نصیری)

فرم و ساختار در موسیقی(پوریا نصیری)

فرم و ساختار در موسیقی(پوریا نصیری)

جلسه مصاحبه و معارفه

جلسه مصاحبه و معارفه

جلسه مصاحبه و معارفه

جلسه مصاحبه و معارفه

جلسه مصاحبه و معارفه

جلسه مصاحبه و معارفه

بداهه نوازی و آهنگسازی سروش نظیری

بداهه نوازی و آهنگسازی سروش نظیری

بداهه نوازی و آهنگسازی سروش نظیری

آواز گروهی(موژان صداقت کیش)

آواز گروهی(موژان صداقت کیش)

آواز گروهی(موژان صداقت کیش)