بهار میرحسینی

سطح ۷

مدرس: محمدهادی اوجی

شوپن، مازورکا، اپوس ۶ شماره ۱، در فادیز مینور